tabakcom@abv.bg | 0700 800 90 /от цялата страна на цената на един градски разговор/ |


About

Дейността на   “ТАБАККОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД   гр.Варна е специализирана в проектиране и изграждане на електро и слаботокови инсталации. Фасадно /LED/ осветление . С акцент към структурно окабеляване (СКС) , болнични системи, комплексни оптични , LAN и WI FI мрежи ,оповестителни системи и пълен контрол на достъпа. Стабилен опит в пожароизвестяване , видеонаблюдение , системи за сигурност , комплексни електронни системи , безжични мрежи , генератори и аварийни съоръжения и др.

ТАБАК КОМ е лидер в комплексните оптично - цифрови решения. Високо квалифициран екип от специалисти на фирмата Ви гарантира :

»Професионално проектиране;            

»Висока надеждност на изградената система по БДС;

»Сервизно гаранционно и извънгаранционно обслужване на системата;

»Сезонни профилактики;                         

»Абонаментно обслужване;

......................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                                        

           СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ № BG05M9OP001-1.021-0485-C01

 

                  „Обучения за заети лица в “Табак Ком Инженеринг” ООД“,                 

         процедура ”ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”,

    ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

 

           На 15.02.2018 “Табак Ком Инженеринг” ООД" сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.021 ”ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

           ПРОЕКТ № BG05M9OP001-1.021-0485-C01 „Обучения за заети лица в “Табак Ком Инженеринг” ООД“ ще се реализира в рамките на 12  месеца. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е 39 270.00 лева, от които 33 379.50 лева европейско финансиране, 5 890.50 лева национално съфинансиране.

          Проектът се реализира в рамките на Приоритетна ос 1„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР и обхваща Инвестиционен приоритет № 6: Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции и обхваща Специфична цел 3 :Увеличаване броя на заетите лица, работещи в сектор, основаващ се на Икономически сектори, основаващи се на високите технологии , подобрили своите знания и умения с подкрепата на ОП Развитие на Човешките ресурси 2014-2020г. Целта е да се повишат способностите на заетите лица в “Табак Ком Инженеринг” ООД и да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на проекта ще се предоставят обучения за повишаване на квалификацията както и обучения по Ключова компетентност 2 за заетите 15 лица. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места. В тази връзка непрекъснато се повишават изискванията към работната сила по отношение на уменията за работа с новите строителни технологии, както и познанията по чужди езици. Поради по-голямата продължителност на работния живот, по-голямата мобилност между различните форми и сектори на заетост, както и бързото развитие в бизнес и технологичната среда, заетите в “Табак Ком Инженеринг” ООД се нуждаят да развиват непрекъснато уменията си, ако искат да останат „атрактивни” и конкурентоспособни за нуждите на пазара на труда. Процесът на учене през целия живот е важен компонент за повишаване на качеството на работната сила. Измеренията на ученето през целия живот са значими както за самата личност, която независимо от своята възраст и получено формално образование има възможност да реализира пълноценно своя потенциал. Очаквания резултат от реализирането на проекта е подобряването на уменията на лицата и допринася за успешното реализиране на лицата на пазара на труда, за тяхното задържане и най-вече за повишаване на възможностите им за кариерно развитие. Подходящите умения и компетенции са основополагащи за включването в работния живот, но също така и за включване в социалния и граждански живот. Предвидените мерки по проект "Обучения за заети лица в “Табак Ком Инженеринг” ООД" ще допринесат и за осъществяването на целите на приоритетна област 9 на Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион 2.

 

 

......................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                                                                                              

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРEДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ В „ТАБАК КОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

 

Наименование на проекта:  Създаване на устойчива заетост в "Табак Ком Инженеринг" ООД

Срок на изпълнение: 17 месеца

Дата на стартиране: 14.7.2016 г.

Дата на приключване: 14.12.2017 г.

Бюджет:

 • Разходи за персонал - 70 176.00
 • Разходи за услуги - 37 934.45

Стойност на бюджета в лева: Общо 120 122.72

Кратко описание на проекта: Създаване на 8 работни места.

Целите, които си поставя ръководството на фирмата с изпълнението на проекта са:

 • Създаване на субсидирана заетост на новонаетите лица и повишаване качеството им на живот;
 • Закупуване на ДМА и ДНА, свързани с обезпечаване работния процес;
 • Създаване на условия за устойчива заетост;

Реализирането на горепосочените цели ще се осъществи посредством изпълнението на следните дейности:

 1. Сформиране на екип за управление на проекта;
 2. Разкриване на 8 нови работни места;
  1. Над 50% от новонаетия персонал ще попада в следните специфични категории на целевите групи: безработни/неактивни лица до 29 год.; трайно безработни лица.

Разпределението на длъжностите и съответния брой позиции е както следва:

 • Счетоводител 1брой;
 • Експерт търговия 1 брой;
 • Специалист, телекомуникации и мрежи за данни 3 броя;
 • Експерт, технологично поддържане 1 брой;
 • Експерт продажби 1 брой;
 • Инженер, електроник 1 брой.
 1. Сключване на договор със Служба по трудова медицина за новите служители.
 2. Запазване на 50% от новоразкритите работни места;
 3. Закупуване на необходимото оборудване за обезпечаване на
 4. работния процес;
 5. Осигуряване на визуализация и публичност. Публичността по настоящият проект ще се проведе по следния начин:
 • Поставяне на информационна табела в централния офиса на бенефициента находящ се в гр. Варна, ул. "Прилеп"28, от която е виден приноса на ЕС при реализирането на проекта 1бр;
 • Поставяне на стикери на закупеното оборудване 45бр.;
 • Периодично публикуване на информация за изпълнението на проекта на сайта на фирмата.

За обезпечаване на работата на новите служители е необходимо закупуването на следните материални и нематериални активи:

 • компютър, счетоводна програма;
 • Сървър, компютър, принтер, складова програма, стелаж, софтуер, палетна количка, бюро, стол, шкаф, климатик;
 • Сплайсер,  перфоратор , стълба, компютър, к-т за кримпване, ъглошлайф, лазерен нивелир, мултицет;
 • Перфоратор , винтоверт, гедоре к-т, стълба;
 • Компютър, принтер, бюро и шкаф;
 • Мултицет, станция за запояване, настолна бормашина със свредла и менгеме, тинол;

 

През месец Декември 2017г приключи изпълнението на горепосоченият проект. С изпълнението на заложените дейности по проекта, бяха постигнати целите, които си постави ръководството на фирмата :

 • Създаване на субсидирана заетост на новонаетите лица и повишаване качеството им на живот;
 • Закупуване на ДМА и ДНА, свързани с обезпечаване работния процес;
 • Създаване на условия за устойчива заетост;

След приключване на проекта ще се запазят минимум 50% от новосъздадените работни места.

 

 

       Проект  BG05M9OP001-1.003-0407-C01-  Създаване на устойчива заетост в "Табак Ком Инженеринг" ООД. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Табак Ком Инженеринг" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160.pdf

Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti track changes_PMS  160.pdf

Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160.pdf

Prilojenie 3.6_Primerna_metodika_za_ocenka_PMS 160.pdf

Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160.pdf

Proekt na dogovor.pdf Tehnicheska specifikacia (1).pdf

 Допълнение Процедура.pdf

  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------